ทีเส็บ (TCEB) ร่วมมือเมืองพัทยา ชูมาตรฐานท่องเที่ยวและประชุมสัมมนา

0
1423
พัทยา
เคป ดารา รีสอร์ท พัทยา - รีสอร์ทสวยหรู อยู่ริมชายหาด เหมาะสำหรับการพักผ่อนช่วงวันหยุด จัดงานแต่งงานริมหาดหราย หรือประชุมสัมมนา ท่ามกลางบรรยากาศทันสมัย ล่าสุดรีสอร์ทได้มาตรฐาน TMVS จากทีเส็บ (TCEB) ภาพ/www.capedarapattaya.com

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ (TCEB) ร่วมกับเมืองพัทยา เร่งสร้าง “มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย” (Thailand MICE Venue Standards)  หรือ TMVS ให้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองประชุมสัมมนา (City of MICE Tourism) ยกระดับคุณภาพและบริการอุตสาหกรรมไมซ์ในภาคตะวันออก โดยเฉพาะมาตรฐานสถานที่จัดกิจกรรมพิเศษ รองรับการขยายตัวทางธุรกิจตามแผนยุทธศาสตร์ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก (Eastern Economic Corridor) ความหวังใหม่ของเศรษฐกิจไทย

พัทยาเป็นเมืองที่มีศักยภาพสูง ในการเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวและประชุมสัมมนา ตัวเมืองเองตั้งอยู่ริมหาดที่มีชื่อเสียงระดับโลก อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ เพียงแค่ 150 กิโลเมตร นอกจากนี้ยังแวดล้อมไปด้วยท่าเรือน้ำลึก สนามบินอู่ตะเภา มารีน่าท่าเทียบเรือยอร์ชลำหรู สนามกอลฟ์ระดับโลก และเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก

 “พัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ทันสมัย หลากหลาย และมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างต่อเนื่อง เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวของภาคตะวันออกและประเทศไทย มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ สถานประกอบการ โรงแรม ศูนย์การค้า ที่มีศักยภาพในการรองรับการประชุม สัมมนาขนาดใหญ่ การจัดการแสดงสินค้าและนิทรรศการ เมืองพัทยาจึงได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองพัทยาให้เป็น “นครแห่งไมซ์” หรือ MICE City ตามแผนพัฒนาเมืองพัทยายุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสู่การเป็นเมืองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวระดับโลก และมหานครศูนย์กลางภูมิภาคพัฒนา หรือ Innovation”

– สนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา 

ทางด้านสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ นางอรชร ว่องพรรณงาม ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ เปิดเผยว่า มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย หรือ Thailand MICE Venue Standards (TMVS) ได้รับการพัฒนาโดยอ้างอิงจากมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจไมซ์ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล จึงเป็นยุทธศาสตร์สำคัญที่จะช่วยส่งเสริมและยกระดับการให้บริการตลอดจนคุณภาพของสถานที่จัดงานไมซ์ในประเทศไทย

สำหรับภาคตะวันออก พัทยาเป็นเมืองที่มีผู้ประกอบการผ่านการรับรองมาตรฐาน TMVS มากที่สุดจำนวน 26 แห่ง แบ่งเป็นประเภทห้องประชุม 25 แห่ง และประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า 1 แห่ง สามารถใช้เป็นจุดขายในการดึงการจัดงานไมซ์นานาชาติจากทั่วโลก เมื่อผนวกกับเทคโนโลยีและบริการที่น่าประทับใจของไทย ยิ่งเป็นปัจจัยเสริมให้การจัดงานไมซ์มีประสิทธิภาพ และประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี

“พัทยาถือเป็นเมืองไมซ์ที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว มีสถานประกอบการด้านไมซ์ ทั้งโรงแรม ร้านอาหาร ศูนย์ประชุมเกิดขึ้นจำนวนมาก ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายจัดทำโครงการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ตามแผนยุทธศาสตร์ภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตได้ในระยะยาวและยั่งยืน ทีเส็บจึงต้องเร่งผลักดันการสร้างมาตรฐานสถานที่จัดงานไมซ์ควบคู่ไปกับการพัฒนาพื้นที่ เพื่อให้สถานประกอบการมีมาตรฐานในการรองรับการจัดงานไมซ์ได้อย่างมีคุณภาพทั้งในประเภทห้องประชุม ประเภทสถานที่จัดงานแสดงสินค้า และประเภทสถานที่จัดกิจกรรมพิเศษ”

– อรชร ว่องพรรณงาม ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์

 

พร้อมกันนี้ ทีเส็บยังคงสานต่อการอบรมให้ความรู้ด้านการตรวจประเมินมาตรฐาน TMVS กับกลุ่มผู้ประกอบการไมซ์ในเมืองพัทยา และสำหรับสถานประกอบการที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน TMVS แล้ว ทีเส็บจะดำเนินการยกระดับการพัฒนาบุคลากรให้เกิดความเชี่ยวชาญด้านการบริหารสถานที่จัดงานโดยมีหลักสูตร Venue Management Course (VMC) ซึ่งได้ทำการจัดอบรมรุ่นที่ 1 ไปแล้ว มีผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรนี้ทั้งหมด 30 คนในเมืองพัทยา และจะมีการจัดอบรมอย่างต่อเนื่องจนถึงปี 2565 เพื่อให้เมืองพัทยามีบุคลากรที่มีคุณภาพในการบริหารสถานที่การจัดงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

แผนการดำเนินงานเพื่อช่วยส่งเสริมการตลาดให้กับสถานประกอบการไมซ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน TMVS นั้น ทีเส็บจัดทำหนังสือ (directory) รวบรวมรายชื่อสถานประกอบการที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเพื่อสื่อสารไปยังหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงการนำหนังสือรายชื่อนี้ไปทำการตลาดในต่างประเทศอีกด้วย นอกจากนี้ ยังมีการจัดทำป้ายตราสัญลักษณ์มาตรฐาน TMVS โดยทีเส็บได้จัดให้มีพิธีมอบตราสัญลักษณ์แก่สถานประกอบการที่ผ่านการรับรอง เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ ส่งเสริมการตลาด และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่สถานประกอบการในเมืองพัทยา

นายพงศ์พล เมฆะวรากุล ผู้จัดการทั่วไป เคป ดารา รีสอร์ท พัทยา กล่าวว่า การได้รับมาตรฐาน TMVS ใช้ยืนยันได้ว่า ห้องประชุมสัมมนานั้นมีความเหมาะสมตามมาตรฐานการจัดงานในระดับสากล เป็นการเพิ่มความมั่นใจในคุณภาพของผู้ประกอบธุรกิจไมซ์ในไทยให้กับกลุ่มนักธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นการขยายตลาดการจัดประชุมและการท่องเที่ยว เน้นตลาด เอเชีย  ยุโรป อเมริกา และโอเชียเนีย ตามลำดับ ตลอดจนสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทยในฐานะเป็นจุดหมายของการจัดงานไมซ์ ทั้งในระดับประเทศและในระดับพื้นที่

“ทางรีสอร์ท มีความภูมิใจและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับการตรวจสอบคัดเลือกและผ่านการรับรองตรา TMVS ได้เป็นส่วนหนึ่งในทีเส็บ เพื่อตอบรับนโยบายของรัฐบาลไทยในการดึงกลุ่มนักเดินทางไมซ์จากตลาดต่างประเทศมายังประเทศไทย สำหรับห้องประชุมที่เคป ดารา รีสอร์ท พัทยา สามารถให้การบริการอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งมีห้องประชุมที่สามารถรองรับได้ตั้งแต่ 10 – 700 คน มีอุปกรณ์สำหรับสัมมนาครบครัน ทั้งระบบเสียง อุปกรณ์ รวมถึงทีมงานที่มีความเป็นมืออาชีพไว้คอยให้บริการ จุดเด่นของห้องประชุมเคป ดารา รีสอร์ท (Vela Grand Ballroom) มีขนาดห้องกว้างถึง 577 ตารางเมตร และ เพดานสูงถึง 7.2 เมตร เป็นห้องประชุมแบบ Day light ซึ่งจะได้รับแสงธรรมชาติและวิวทะเลที่สวยงามของอ่าวไทยในขณะที่ได้มาประชุมสัมมนา รวมถึงการเดินทางมาสัมมนาจากทั้งในและประเทศเพื่อนบ้านก็สะดวกสบายมากขึ้น เพราะมีเที่ยวบินที่เชื่อมต่อระหว่างเมืองต่างๆ ในประเทศไทยไปยังไมซ์ซิตี้ เช่น กรุงเทพฯ ภูเก็ต เชียงใหม่ และพัทยา (อู่ตะเภา) อีกด้วย

หลังจากที่เคป ดารา รีสอร์ท พัทยา ได้รับตราสัญลักษณ์ TMVS แล้ว จะเห็นได้ว่ามีกลุ่มลูกค้าที่เป็นชาวต่างชาติ และกลุ่มนักธุรกิจ รวมถึงหน่วยงานท่องเที่ยวประเทศต่าง ๆ เข้ามาใช้บริการมากขึ้น แสดงให้เห็นว่าตราสัญลักษณ์ TMVS เป็นองค์ประกอบในการสร้างความมั่นใจและมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการของลูกค้ามากขึ้น ในด้านงาน Flagship ที่มาจัดก็มีมากขึ้นเช่นกัน เช่น Qatar Airways (เปิดเส้นทางการบินมายังสนามบินอู่ตะเภา) เป็นต้น”

นางสาวมาลิสา ลุทซี  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป และศูนย์ประชุมพีช กล่าวว่า มาตรฐาน TMVS เป็นสัญลักษณ์ที่การันตีสถานที่จัดงานว่าได้มาตรฐานสากล เหมาะสมกับการจัดงานประเภทต่างๆ เพื่อพัฒนาธุรกิจไมซ์ให้ประสบความสำเร็จก้าวไกลในระยะยาวและเป็นที่ยอมรับในเวทีโลก PEACH ได้รับการรับรองมาตรฐานนี้ แสดงถึงมาตรฐาน และการบริการที่โดดเด่นของศูนย์ประชุม รวมถึงการเป็นที่รู้จักในฐานะสถานที่ยอดนิยมในการจัดการประชุมชั้นนำระดับโลก รวมถึงยังแสดงให้เห็นถึงความสามารถของทีมงานทุกคนที่เป็นมืออาชีพในการตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายได้อย่างดีเยี่ยม พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย และครบครัน ทำให้ลูกค้ามีความมั่นใจในคุณภาพระดับสากลของศูนย์ประชุมมากยิ่งขึ้นเมื่อได้มีการรับรองด้วยมาตรฐาน TMVS

“ศูนย์ประชุมพีชนอกจากมีความพร้อมในด้านสถานที่ระดับสากลด้วยมาตรฐาน TMVS  แล้ว เป็นที่รู้กันว่าปัจจุบันเมืองพัทยาได้รับการส่งเสริมให้เป็นหนึ่งในพื้นที่ของ 3 จังหวัด ในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC เพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณ Eastern Seaboard ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เนื่องจากตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ของภูมิภาคอาเซียน ทำให้เรามีการพัฒนาไปพร้อม ๆ กันแบบเต็มรูปแบบ กับธุรกิจทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นทางด้านขนส่ง คมนาคม อาหาร สายการบิน ที่พัก บุคคลากร และอื่น ๆ เพื่อพร้อมในการสร้างรูปแบบการจัดงานใหม่ ๆ ที่น่าประทับใจ ดึงดูดนักธุรกิจกลุ่มไมซ์ ที่จะเดินทางมาเมืองพัทยา”

ศูนย์ประชุมนานาชาตินงนุชพัทยา เป็นศูนย์ประชุมที่ได้ตราสัญลักษณ์มาตรฐาน TMVS (ภาพ/www.nongnoochtropicalgarden.com)

นายกัมพล  ตันสัจจา ผู้อำนวยการสวนนงนุช กล่าวว่า นงนุช เทรดิชั่น เซ็นเตอร์ (NTH) เป็นศูนย์ประชุมอีกแห่งที่ได้ตราสัญลักษณ์มาตรฐาน TMVS ประเภทห้องประชุม (Meeting Room) ขนาดพื้นที่ 3,000 ตารางเมตร ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 3 ห้อง ห้องละ 1,000 ตารางเมตร และมีห้องประชุมย่อยอีก 5 ห้อง ซึ่งได้รับมาตรฐานดังกล่าวเมื่อต้นปีที่ผ่านมาพร้อมๆ กับการเปิดใช้งานในช่วงปลายปี 2560 จากสถิติการมาใช้บริการหลังจากที่ได้รับมาตรฐาน TMVS นี้ แสดงให้เห็นว่ามีลูกค้ามาใช้บริการเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ จากครึ่งปีแรก และมีจำนวนงานเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าในช่วงครึ่งปีหลัง ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2561 ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน

อีกทั้งในปีนี้ทางศูนย์ประชุมฯ ยังได้ยื่นขอมาตรฐาน TMVS พร้อมกันทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทห้องประชุม  สถานที่จัดงานแสดงสินค้า และสถานที่จัดกิจกรรมพิเศษ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าต้องมีความพร้อมในทุกด้านจึงจะทำได้ ประกอบกับการวางนโยบายแผนงานในอนาคต ตลอดจนพนักงานของศูนย์ประชุมฯ สามารถดำเนินการตามวิสัยทัศน์ที่วางไว้จนประสบความสำเร็จ ซึ่งการได้มาของมาตรฐานทั้งสามนี้นับว่าเป็นความภูมิใจในทีมงาน และรู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมในการทำโครงการดี ๆ ของทางทีเส็บ

ในปี พ.ศ. 2562 ทีเส็บยังคงวางแผนการพัฒนาเมืองไมซ์พัทยาอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมมือกับทางโครงการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ในการขับเคลื่อนไมซ์ผ่าน 6 โครงการสำคัญ เช่น โครงการพัฒนาความพร้อมของพื้นที่ให้เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพ สามารถรองรับอุตสาหกรรมไมซ์แห่งใหม่ของประเทศไทย หรือ Eastern MICE Corridor และโครงการส่งเสริมการดึงงานประชุม สัมมนา งานแสดงนิทรรศการ และงานมหกรรมนานาชาติเข้ามาจัดในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อตอบโจทย์ Thailand 4.0

นอกจากนี้ยังมีโครงการจัดตั้งสถาบันไมซ์แห่งอาเซียน เพื่อเป็นศูนย์ประเมินมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ์ ศูนย์กระจายองค์ความรู้ และศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงานไมซ์ โครงการสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ อันประกอบด้วยการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคธุรกิจ และสถาบันการศึกษา

โครงการส่งเสริมการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของอุตสาหกรรมไมซ์ และโครงการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยนำแหล่งท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ของชุมชนมารองรับอุตสาหกรรมไมซ์ รวมอยู่ในแผนการพัฒนาเช่นกัน เมืองพัทยาเพื่อทำให้เมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวและสัมมนา